L’objecte del present plec és l’establiment de les condicions que regiran la contractació, per part de l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, SA (en endavant, EMATSA), dels serveis “d’acuda” de les instal·lacions d’Ematsa, d’acord amb les característiques i condicions fixades al plec de prescripcions tècniques regulador d’aquest contracte.

L’objecte del present plec és l’establiment de les condicions que regiran la contractació, per part de l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, SA (en endavant, EMATSA), dels serveis “d’acuda” de les instal·lacions d’Ematsa, d’acord amb les característiques i condicions fixades al plec de prescripcions tècniques regulador d’aquest contracte.

Licitación

Título del Contrato: L’objecte del present plec és l’establiment de les condicions que regiran la contractació, per part de l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, SA (en endavant, EMATSA), dels serveis “d’acuda” de les instal·lacions d’Ematsa, d’acord amb les característiques i condicions fixades al plec de prescripcions tècniques regulador d’aquest contracte.

Importe: 15.136,80 Euros.
Órgano de Contratación: Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, SA
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 03/10/2023 14:00
Número de Expediente: C038_23
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=fRz%2FBhlWQy570UvEyYJSGw%3D%3D