La contractació de la prestació del servei de vigilància i seguretat tindrà com objecte del contracte el servei de seguretat, i la funció principal serà la de vetllar i salvaguardar l’ordre, la integritat personal i les pertinences del personal dels centres d’Atenció Primària de l’Institut Català de la Salut, així com dels béns materials de qualsevol mena que hi hagi als centres, complint l’establert segons la normativa vigent

La contractació de la prestació del servei de vigilància i seguretat tindrà com objecte del contracte el servei de seguretat, i la funció principal serà la de vetllar i salvaguardar l’ordre, la integritat personal i les pertinences del personal dels centres d’Atenció Primària de l’Institut Català de la Salut, així com dels béns materials de qualsevol mena que hi hagi als centres, complint l’establert segons la normativa vigent

Pliegos

Título del Contrato: La contractació de la prestació del servei de vigilància i seguretat tindrà com objecte del contracte el servei de seguretat, i la funció principal serà la de vetllar i salvaguardar l’ordre, la integritat personal i les pertinences del personal dels centres d’Atenció Primària de l’Institut Català de la Salut, així com dels béns materials de qualsevol mena que hi hagi als centres, complint l’establert segons la normativa vigent.

Importe: 5.713.759,00 Euros.
Órgano de Contratación: Institut Català de la Salut (ICS)
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 26/09/2023 12:00
Número de Expediente: CSE/CC00/1101357325/24/PO
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=QgZISrQH%2BMvIGlsa0Wad%2Bw%3D%3D