El present contracte té per objecte el servei de vigilància i seguretat o vigilància d’accessos dels edficis municipals per tal de garantir el control d’accés i la seguretat de les persones, instal·lacions béns i activitats que hi tenen lloc.

El present contracte té per objecte el servei de vigilància i seguretat o vigilància d’accessos dels edficis municipals per tal de garantir el control d’accés i la seguretat de les persones, instal·lacions béns i activitats que hi tenen lloc.

Pliegos

Pliegos (Madrid)

Título del Contrato: El present contracte té per objecte el servei de vigilància i seguretat o vigilància d’accessos dels edficis municipals per tal de garantir el control d’accés i la seguretat de les persones, instal·lacions béns i activitats que hi tenen lloc.

 

Importe: 98.603,49 Euros.

Órgano de Contratación: Ajuntament de Mataró

Administración:

Fecha final de presentación de ofertas: 12/05/2023 09:00

Número de Expediente: 2023/000008509

Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=D%2BrFwScuKcgaF6cS8TCh%2FA%3D%3D