El present contracte de serveis té per objecte la contractació del servei de vigilància de les dependències municipals de l’Ajuntament de Reus i les dependències esportives de Reus Esport i Lleure, SA (RELLSA). Els serveis de vigilància permanents o successius seran desenvolupats als llocs que es descriuen al plec de prescripcions tècniques, i en el cas de serveis puntuals, en el lloc indicat pel responsable del contracte. Aquest contracte comprèn la totalitat dels treballs i serveis a realitzar per l’empresa adjudicatària, d’acord amb les característiques i condicions previstes en el plec de prescripcions tècniques.

El present contracte de serveis té per objecte la contractació del servei de vigilància de les dependències municipals de l’Ajuntament de Reus i les dependències esportives de Reus Esport i Lleure, SA (RELLSA).  Els serveis de vigilància permanents o successius seran desenvolupats als llocs que es descriuen al plec de prescripcions tècniques, i en el cas de serveis puntuals, en el lloc indicat pel responsable del contracte.  Aquest contracte comprèn la totalitat dels treballs i serveis a realitzar per l’empresa adjudicatària, d’acord amb les característiques i condicions previstes en el plec de prescripcions tècniques.

Adjudicación

Título del Contrato: El present contracte de serveis té per objecte la contractació del servei de vigilància de les dependències municipals de l’Ajuntament de Reus i les dependències esportives de Reus Esport i Lleure, SA (RELLSA).

Els serveis de vigilància permanents o successius seran desenvolupats als llocs que es descriuen al plec de prescripcions tècniques, i en el cas de serveis puntuals, en el lloc indicat pel responsable del contracte.

Aquest contracte comprèn la totalitat dels treballs i serveis a realitzar per l’empresa adjudicatària, d’acord amb les característiques i condicions previstes en el plec de prescripcions tècniques.

 

Importe: 0,00 Euros.

Órgano de Contratación: Ajuntament de Reus

Administración:

Fecha final de presentación de ofertas: 02/05/2023 23:59

Número de Expediente: CONSER-0063/2023

Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=qjlqHPz7u3ABPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D