Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, SA

Licitación

L’objecte del present plec és l’establiment de les condicions que regiran la contractació, per part de l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, SA (en endavant, EMATSA), dels serveis de “Vigilància a les instal·lacions de St. Pere i St. Pau i ronda dinàmica en dos instal·lacions, d’EMATSA”, d’acord amb les característiques i condicions fixades al plec de condicions tècniques regulador d’aquest contracte elaborat pel responsable de l’àrea d’operacions d’Ematsa, Sr. Agustí Garciapons Llorens.

Importe: 72.794,40 Euros.
Órgano de Contratación: Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, SA
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 02/10/2020 14:00
Número de Expediente: C025_20
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=GnkB5cnG+Jcuf4aBO+vQlQ==

Licitación
Más información en el enlace siguiente
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=68552505&reqCode=viewCn

Este contenido ha sido restringido solo para usuarios conectados. Por favor, inicia sesión para ver este contenido.