objecte del contracte són els serveis de seguretat en recollida, transport, custòdia i lliurament als llocs establerts als plecs de prescripcions tècniques dels quaderns de les proves d’accés a la universitat i de les proves d’aptitud personal per a convocatòries de 2023. L’objecte d’aquest contracte arriba fins al lliurament dels quaderns de les proves d’accés a la universitat i de les proves d’aptitud personal per a convocatòries de 2023 als llocs establerts en el plec de prescripcions tècniques (annex I), sense que estigui inclòs en l’objecte del contracte la distribució dels quaderns de les proves als indrets on aquestes es realitzin. Aquest darrer objecte contractual relatiu a la distribució dels quadernets de les proves als llocs on aquestes es realitzin serà objecte d’un altre contracte. Així mateix, només seran objecte d’aquest contracte els serveis que per calendari es trobin dins de la seva vigència.

objecte del contracte són els serveis de seguretat en recollida, transport, custòdia i lliurament als llocs establerts als plecs de prescripcions tècniques dels quaderns de les proves d’accés a la universitat i de les proves d’aptitud personal per a convocatòries de 2023. L’objecte d’aquest contracte arriba fins al lliurament dels quaderns de les proves d’accés a la universitat i de les proves d’aptitud personal per a convocatòries de 2023 als llocs establerts en el plec de prescripcions tècniques (annex I), sense que estigui inclòs en l’objecte del contracte la distribució dels quaderns de les proves als indrets on aquestes es realitzin. Aquest darrer objecte contractual relatiu a la distribució dels quadernets de les proves als llocs on aquestes es realitzin serà objecte d’un altre contracte. Així mateix, només seran objecte d’aquest contracte els serveis que per calendari es trobin dins de la seva vigència.

Título del Contrato: l’objecte del contracte són els serveis de seguretat en recollida, transport, custòdia i lliurament als llocs establerts als plecs de prescripcions tècniques dels quaderns de les proves d’accés a la universitat i de les proves d’aptitud personal per a convocatòries de 2023.
L’objecte d’aquest contracte arriba fins al lliurament dels quaderns de les proves d’accés a la universitat i de les proves d’aptitud personal per a convocatòries de 2023 als llocs establerts en el plec de prescripcions tècniques (annex I), sense que estigui inclòs en l’objecte del contracte la distribució dels quaderns de les proves als indrets on aquestes es realitzin. Aquest darrer objecte contractual relatiu a la distribució dels quadernets de les proves als llocs on aquestes es realitzin serà objecte d’un altre contracte.
Així mateix, només seran objecte d’aquest contracte els serveis que per calendari es trobin dins de la seva vigència.

Importe: 27.850,28 Euros.
Órgano de Contratación: Departament de Recerca i Universitats
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 11/04/2023 10:00
Número de Expediente: UR-2023-80
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=srQDC2%2FzOzyiEJrVRqloyA%3D%3D

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com