L’objecte del contracte és la contractació del servei de connexió i manteniment integral dels sistemes d’alarma contra robatori i intrusió dels edificis i dependències municipals

Formalización

Anuncio de Formalización (Barcelona)
Título del Contrato: L’objecte del contracte és la contractació del servei de connexió i manteniment integral dels sistemes d’alarma contra robatori i intrusió dels edificis i dependències municipals. Aquest servei inclourà la connexió a CRA i el manteniment dels equips i components dels sistemes de protecció i detecció contra robatori, la recepció d’alarmes i transmissió a la Policia Local, la comprovació d’incidència remota i física (servei de verificació de la incidència en cas de falsa alarma) i comunicació a la Policia Local, al departament de serveis tècnics i als responsables dels edificis i dependències municipals que es relacionen en l’annex 1 del plec de prescripcions tècniques, així com de totes aquelles instal·lacions addicionals que en el període de contractació s’hagin de connectar, assegurant en tots els casos el compliment de la normativa vigent d’aplicació.
Dins del servei es contempla el subministrament i instal·lació de nous sistemes d’alarma per a noves dependències en les mateixes condicions i requeriments de prestació de serveis que per a dependències existents.

Importe: 16.194,00 Euros.
Órgano de Contratación: Ajuntament de Vallirana
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 29/06/2019 23:59
Número de Expediente: 1408.0005.2019
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=LGZlnLRUKq0uf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

 

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com