Subministrament i instal·lació de 4 nous detectors amb càmera i la prestació del servei de connexió i manteniment del sistema d’alarma antirobatori del servei d’abastament d’aigua en alta Bages Llobregat

Subministrament i instal·lació de 4 nous detectors amb càmera i la prestació del servei de connexió i manteniment del sistema d’alarma antirobatori del servei d’abastament d’aigua en alta Bages Llobregat

Adjudicación 

Anuncio de Adjudicación (Barcelona)
Título del Contrato: Subministrament i instal·lació de 4 nous detectors amb càmera i la prestació del servei de connexió i manteniment del sistema d’alarma antirobatori del servei d’abastament d’aigua en alta Bages Llobregat, concretament a l’ETAP i a la Captació, que ha d’incloure:
_    Servei de connexió a central receptora d’alarmes (en endavant CRA).
–    La comunicació de les instal·lacions amb la central receptora d’alarmes (en endavant CRA), s’ha d’efectuar mitjançant un sistema basat en la instal·lació de targetes de dades de telefonia mòbil (RSI) multicompanyia.
–    Videovigilància. L’accés a la CRA mitjançant línia IP ha de permetre verificar l’estat de les instal·lacions i visionar el motiu del salt d’alarma a temps real.
–    Davant la confirmació d’intrusió, s’avisarà a les forces d’ordre públic i als responsables de la instal·lació, depenent del protocol de verificació segons normativa aplicable.
–    Servei de guardaclaus informatitzat.
–    Revisió del sistema d’alarma de robatori. Es durà a terme anualment la revisió obligatòria dels elements instal·lats i de la operativitat del servei segons el Reglament 2364-1994 de Seguretat Privada, Ordre INT-316-2011 o altra normativa vigent.
–    Instal·lació nous equips. Recentment, s’han dut a terme obres de millora de les instal·lacions de l’ETAP, amb la construcció d’un nou edifici de reactius i un nou DAT com a elements estructurals més importants. És objecte del contracte també la incorporació de nous equips de vigilància que millorin la seguretat al voltant d’aquests elements.
–    Programació i legalització servei. Els elements que configuren el sistema de vigilància de seguretat han d’estar degudament programats per a la connexió efectiva amb la CRA, tant els existents com els nous. Totes les instal·lacions hauran de ser legalitzades.

Importe: 5.917,54 Euros.
Órgano de Contratación: Consell Comarcal del Bages
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 25/02/2021 14:00
Número de Expediente: CM 1/21
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=abc1Z7RghgPnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

 

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com