contractació dels següents serveis a prestar al Museu Comarcal de l’Urgell, al Museu Trepat i a la Sala Marsà

Adjudicación 

Anuncio de Adjudicación (Lleida)
Título del Contrato: contractació dels següents serveis a prestar al Museu Comarcal de l’Urgell, al Museu Trepat i a la Sala Marsà.

¿    El control de les sales d’exposicions (permanents i temporals).
¿    El control dels visitants i demés persones que es trobin en les instal·lacions.
¿    La custodia i comprovació, si s’escau, del bon estat i funcionament de les instal·lacions.
¿    Les tasques de recepció, comprovació de visitants i orientació dels mateixos.
¿    Control d’entrades, documents o carnets privats.
¿    Atenció telefònica (rebre trucades, desviament de trucades etc.).
¿    Connectar i desconnectar l’alarma.
¿    El personal auxiliar controlarà que no es causi cap dany a les obres d’art, instal·lacions o persones, i informarà immediatament a la persona responsable municipal del contracte..
¿    Al detectar qualsevol tipus de sinistre i/o avaria, donarà compte, en el seu cas, al responsable municipal del contracte, o al servei mèdic i/o altres serveis d’urgència d’exterior, que requereixi el sinistre.
¿    En general totes aquelles que per la persona responsable del contracte municipal se’ls encomani per al funcionament del servei adequades per un auxiliar de serveis de museu.

Concretament al Museu Comarcal de l’Urgell i al Museu Trepat també s’hi inclouen els següents serveis:
–    Tasques de gestió administrativa, tals com efectuar petites vendes a la botiga del Museu, venda d’entrades, control de caixa, estocs, entre altres, sempre essent funcions adequades a un auxiliar de serveis de museu.

Importe: 111.848,04 Euros.
Órgano de Contratación: Ajuntament de Tàrrega
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 01/03/2021 15:00
Número de Expediente: 001/2021/205/I264 (2)
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=eNUf%2BfL4rq4SugstABGr5A%3D%3D

 

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com